adnotacja "NIE FIGURUJE" na zaświadczeniu z KRK

W zakresie karalności, zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy Pzp, a także, może weryfikować te, wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6. Potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia może być, wedle woli zamawiającego (oczywiście określonej w SIWZ), oświadczenie własne wykonawcy (w tym JEDZ), albo dokument potwierdzający tj. informacja z KRK. 
I teraz....wyobraźmy sobie, że zażądaliśmy by nasz wykonawca złożył nam informację z KRK na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, a informacja przedłożona przez wykonawcę
a) nie zawiera wskazania zakresu danych,
b) zawiera inny niż oczekiwany zakres danych (np. jest tylko 24 ust. 1 ustawy Pzp.
No właśnie. 
Co w takiej sytuacji zrobić?
Często skołowani zamawiający uznają tak wystawiony dokument za niewystarczający i wzywają do jego uzupełnienia. Czy jednak mają ku temu powody?
Sprawdźmy:)

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym „Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, zawiera dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;

Zgodnie z  § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym:

„1. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek, są zgromadzone w Rejestrze, informacji o osobie udziela się na formularzu, o którym mowa w § 11 pkt 3. Do informacji załącza się zapytanie lub wniosek.

„2. Jeżeli dane osobowe osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek:

1)nie są zgromadzone w Rejestrze,

2)są zgromadzone w Rejestrze, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 1c ustawy, przy czym skazanie objęte zastrzeżeniem jest jedynym skazaniem osoby, której dotyczy zapytanie lub wniosek

- informacji o osobie udziela się poprzez zwrócenie zapytania lub wniosku opatrzonego adnotacją "NIE FIGURUJE" wraz ze wskazaniem rodzaju danych określonych w zapytaniu lub wniosku.” 

W praktyce oznacza to, ni mniej ni więcej jak to, że jeżeli dane osoby, której dotyczy zapytanie, są zgromadzone w rejestrze, informacje na jej temat zostaną udzielone na odpowiednim formularzu. Adnotacja „NIE FIGURUJE" na zapytaniu, oznacza natomiast, że w Rejestrze nie ma jakichkolwiek wpisów. 

Tym samym, niezależnie od tego czy wykonawca złoży zapytanie ze wskazaniem celu zapytania czy zakresu danych, które chce pozyskać, to wydana na tej podstawie informacja zawierająca adnotację „NIE FIGURUJE" stanowi dowód, że dana osoba nie była skazana, ani za jedno z przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp, ani za żadne inne przestępstwo.

Taka adnotacja, pomimo, że nie odwołuje się do konkretnych przestępstw, jest kompleksowym dowodem pozwalającym na uzyskanie przez zamawiającego wiedzy, że dana osoba nie była skazana za przestępstwa wskazane w ustawie Pzp.

 No i jeszcze KIO w temacie:

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 28 grudnia 2016 r., o sygn. KIO 2370/16 „Brak wskazania jakiejkolwiek podstawy prawnej czy też wadliwej podstawy prawnej nie stanowi przeszkody do zweryfikowania informacji z KRK na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przeszkodą w udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest bowiem prawomocne skazanie za określone rodzaje przestępstw (karalność danej osoby), a skoro potwierdzono, że określona osoba nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, to tym samym odpada przyczyna do wykluczenia z postępowania”.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 10 lutego 2014 r., o sygn. KIO 142/14 „Izba uznała, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja "NIE FIGURUJE" oznacza, że zachodzi sytuacja opisana w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym, tj. osoba, której dotyczy zapytanie, nie figuruje w tym rejestrze.Prezentowany pogląd jest zgodny z ukształtowaną już linią orzeczniczą wyrażoną w orzeczeniach Izby z 22 listopada 2012 r., sygn. akt KIO 2494/12, z 2 września 2013 r. sygn. akt 2025/13, z 2 września 2013 r., sygn. akt KIO 2040/13.”

Odpowiedź - nie uzupełniać, bo i nie ma ku temu podstaw:)