Zaświadczenia z KRK składane przez Sp. z o.o. Sp. K.

Karalność "wykonawcy" badamy w 5 zakresach, w tym w 3 obligatoryjnie, a w 2, fakultatywnie. I tak, art. 24 ustawy Pzp:

  • ust. 1 pkt 13 - znajduje zastosowanie do wykonawcy będącego osobą fizyczną,
  • ust. 1 pkt 14 znajduje zastosowanie do wykonawcy, w imieniu, którego czynności podejmują członkowie  jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnicy spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent.
  • ust. 1 pkt 21 znajduje zastosowanie do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym,
  • ust. 5 pkt 5 znajduje zastosowanie do wykonawcy będącego osobą fizyczną,
  • ust/ 5 pkt 6  znajduje zastosowanie do wykonawcy, w imieniu, którego czynności podejmują członkowie  jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnicy spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary:
1. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Oceniamy oferty i okazuje się, że ta najwyżej oceniona została złożona przez Sp. z o.o. Sp. K.
Wysyłamy do wykonawcy wezwanie do złożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, w tym dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Mamy oczywiście nadzieję, że takie "ogólne" wezwanie jest wystarczające by wykonawca złożył właściwe dokumenty w tym komplet zaświadczeń z KRK. Mamy jednak na uwadze, że to my badamy te dokumenty i decydujemy czy są wystarczające. Tu pojawiają się dylematy, co do tego jakie właściwie zaświadczenia z KRK składa Sp. z o.o. Sp. K. ?

Odpowiadam:)

Sp. z o.o. Sp. K. nie jest z pewnością osobą fizyczną - wykreślamy zatem art. 24 ust. 1 pkt 13 i ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp. 

Sp. z o.o. Sp. K. z pewnością jest podmiotem zbiorowym, a zatem wiemy, że weryfikujemy art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp. 

Zatrzymujemy się na chwilę przy art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Z jego treści dowiadujemy się, że weryfikacji podlega komplementariusz i ewentualnie prokurent (jeśli takowy jest).

Komplementariuszem jest Sp. z o.o. a zatem osoba prawna.

Mając zatem na uwadze, że przestępstwa, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy Pzp, mogą zostać popełnione wyłącznie przez osoby fizyczne, tym samym,  komplementariusza w spółce komandytowej, będącego osobą prawną (sp. z o.o.) nie można prawomocnie skazać za te przestępstwa, nie jest uzasadnione żądanie potwierdzania niekaralności komplementariusza w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp.

Jeżeli jednak wykonawca – Sp. z o.o. Sp. k. ma prokurenta, zaświadczenie w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, składa się wobec niego.

Pamiętajmy jednak, że:

  • Sp. z o.o. będąca komplementariuszem Sp. z o.o. Sp. K. nie jest wykonawcą w postępowaniu. Nie dotyczy jej zatem regulacja z art. 24 ust. 1 pkt 21.
  • Jeżeli komplementariuszem spółki komandytowej byłaby osoba fizyczna, wówczas informacja z KRK w  zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 pkt 14 i ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp, musiałaby zostać złożona.